پولیپ کیسه صفرا

diagram of gallstones 150x150 - پولیپ کیسه صفرا
کیسه صفرا اندام کوچکی است که پس از تولید کبد ، صفرا را ذخیره می کند. پولیپ های کیسه صفرا رشد غیرطبیعی سلولی هستند که از لایه داخلی کیسه صفرا بیرون می آیند. در 95٪ موارد ، این پولیپ ها غیرسرطانی هستند. چه عواملی باعث ایجاد پولیپ های کیسه صفرا می شوند؟ مشخص نیست که چه عواملی باعث پولیپ کیسه صفرا می شوند. کیسه صفرا عضوی به اندازه گلابی است که در زیر کبد قرار دارد. بدن شما از صفرا برای تجزیه و جذب چربی استفاده می کند. کیسه صفرا ،صفرا را در قسمت اول روده کوچک آزاد می کند. صفرا حاوی نمک های ...
بیشتر