مقاله ی دکتر محسن شریفی در مورد بیماری سلیاک

4 150x150 - مقاله ی دکتر محسن شریفی در مورد بیماری سلیاک
نادره ولی هست....... آقای ۳۴ ساله با آنمی فقر آهن با علت نامعلوم توسط همکار هماتولوژیست جهت بررسی به اینجانب ارجاع گردید نامبرده از ضعف و بیحالی و خستگی زودرس رنج میبرد و از نظر گوارشی جز شواهد دیس پپسی شکایتی نداشتند. در آزمایشات انمی خفیف با اندکسهای پایین گلبول قرمز و فرییتین پایین داشتند لذا تحت بررسی قرار گرفتند و در کلونوسکپی شواهد همورویید داخلی و در آندوسکپی در قسمت دوم اثنی عشر اتروفی ویلوس ها و شواهد mucosal fissuring & scalloping دیده شد لذا بیوپسی های متعدد برداشته شد و ب...
بیشتر

نقش انتروسکوپی در تشخیص بیماری های گوارشی

نقش انتروسکوپ در تشخیص بیماری گوارشی
انتروسکوپی انتروسکوپی مشاهده و انجام مداخلات درمانی را در سر تا سر روده باریک امکان پذیر میسازد در این روش لوله انتروسکوپ از طریق دهان با مقعد وارد روده باریک که طول آن تقریبا ۸متر است مورد بررسی قرار می‌گیرد. انتروسکوپی چه کاربردی در تشخیص بیماری های گوارشی دارد ؟ با استفاده از گاستروسکوپ استاندارد نمی‌توان رودهٔ کوچک را بعد از لیگامان تریتز بررسی نمود. اخیراً، تلاش‌های زیادی برای امکانپذیر شدن مشاهدهٔ ۶ متر یا ۲۲ پا از رودهٔ کوچک انجام شده است. انتروسکوپ‌های رانشی (push endoscopy)، اندوس...
بیشتر