پرخوری عصبی یا bulimia nervosa

quote 1616588081858 150x150 - پرخوری عصبی یا bulimia nervosa
  پرخوری عصبی یا بولیمیا یکی از اختلالات خوردن است، که با پرخوری فرد و سپس تلاش برای پاکسازی بدن از مواد خورده شده همراه است
بیشتر