ویزیت بیماران کرونایی

ویزیت بیماران کرونایی

ویزیت بیماران کروناییویزیت بیماران کرونایی ویزیت بیماران کرونایی ویزیت بیماران کرونایی ویزیت بیماران کرونایی

ویزیت بیماران کرونایی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
در کنار دکتر غیاثی عزیز فوق تخصص ریه
و دکتر کاظمیان عزیز فوق تخصص مراقبت های ویژه
و پرستاران دلسوز بخش